LEV

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
LEV (leven met hoogbegaafdheid) is door Marianne Krijnsen als coachingspraktijk en adviesbureau opgericht voor kinderen, volwassenen, ouders en professionals. LEV leven met hoogbegaafdheid staat ingeschreven onder nummer 66762219 bij de Kamer van Koophandel.


2. Verhindering/annulering

Indien bij verhindering voor een coaching gesprek tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.


Voor het volgen van het Leer met LEV traject geldt een annuleringstermijn van 1 week voor aanvang van het traject. Mocht er tussentijds opgezegd worden, dan bent u de kosten van het gehele traject van 8 weken verschuldigd, uitgaande van de gemiddelde prijs genoemd bij tarieven. Indien het traject onverhoopt langer dan 8 weken duurt is er een opzegtermijn van 4 weken, waarbij u betaling voor deze 4 weken verschuldigd blijft.


Bij activiteiten geldt dat er tot 48 uur voor de activiteit kosteloos kan worden geannuleerd. In de laatste week is restitutie van het bedrag niet langer mogelijk vanwege de al gemaakte kosten en de reservering van locaties en materialen, voeding en drank.


3. Tarieven
De tarieven die LEV leven met hoogbegaafdheid hanteert, kunt u vinden op deze website onder het kopje "Tarieven". Voor activiteiten wordt per keer een tarief berekend. Dit zal kenbaar worden gemaakt per activiteit.


4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur per mail. Bij het afnemen van een dienst van LEV leven met hoogbegaafdheid verplicht u zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op rekening van LEV leven met hoogbegaafdheid.


Facturen voor lezingen en trainingen voor scholen en organisaties, individuele coaching en het Leer met LEV traject worden achteraf per maand verstuurd. Bij lezingen en trainingen georganiseerd door LEV zelf, workshops en andere activiteiten vindt de facturering (en betaling) voorafgaand aan de activiteit plaats. LEV behoudt zich het recht om toegang tot een door LEV georganiseerde activiteit te ontzeggen bij het uitblijven van betaling.


Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien u niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet is LEV leven met hoogbegaafdheid gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.


Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op rekening van LEV leven met hoogbegaafdheid, zijn wij genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van degene die niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Bij betalingsachterstand is LEV leven met hoogbegaafdheid gerechtigd verdere behandeling of andere diensten op te schorten en/of deelname aan activiteiten te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij opschorting of weigering van deelname vervalt de betalingsverplichting echter niet.


5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten raadt LEV leven met hoogbegaafdheid u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.


LEV leven met hoogbegaafdheid sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door LEV leven met hoogbegaafdheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van LEV leven met hoogbegaafdheid.


6. Vertrouwelijkheid
Zowel de coach als de cliënt achten de informatie die zij in gesprekken verkregen hebben als vertrouwelijk en deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd met anderen, tenzij daar gezamenlijk andere afspraken over worden gemaakt.


Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst toestemming gevraagd.


7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel, dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beiden gezaghebbend, van beide ouders verplicht.


Bij niet-gescheiden ouders gaat LEV er van uit dat beide ouders geïnformeerd zijn over de coaching en hiermee akkoord gaan. Ouders gaan ermee akkoord dat, indien één van de partners op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, zij de consequenties daarvan op zich nemen. LEV kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


8. Verslaglegging
Op verzoek van de (ouder / verzorger van de) cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Hiervoor gelden de actuele tarieven, te vinden op deze website onder het kopje "tarieven". Verslaglegging wordt altijd naar ouders gestuurd. Ouders dienen dit zelf door te sturen aan derden. 


9. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder / verzorger dient tijdens een consult met alleen kind (eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouder / verzorger om te zien wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouder / verzorger, waarin de vorderingen van het kind worden besproken.


10. Auteursrecht - copyright
Van het door LEV leven met hoogbegaafdheid ontwikkelde (les)materiaal blijven alle rechten aan LEV leven met hoogbegaafdheid voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van LEV leven met hoogbegaafdheid of uit het (les)materiaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.


11. Privacy
11.1 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.


11.2 LEV leven met hoogbegaafdheid respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook als zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.


12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
LEV leven met hoogbegaafdheid is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.


13. Overige bepalingen
Op de overeenkomst tussen LEV leven met hoogbegaafdheid en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.


Laatste aanpassing: juni 2023